Официален туристически портал на Община Банско. Туристическа информация за Банско, кутурен афиш.

Bansko summer 2024 plakat

Международен ловен туризъм

ТП ДГС „Места” е разположено в Югозападна България по средното течение на река Места и западните склонове на Дъбрашкия дял на Западните Родопи.

Площта на селскостопанския и горския фонд на територията, която обхваща ТП ДГС „Места”, е 12294.9 ха. Общата площ на горския фонд възлиза на 10989 ха. Лесистостта на стопанството е 89.38 %.

Горите и земите държавна собственост са общо 10782.6 ха или 98.1% от площта на горския фонд. Временно стопанисвани от общината са 155.7 ха, а горите и земите частна собственост на територията на стопанството са 50.7 ха.

Релефът е типично планински. Билата са заоблени, склоновете са със сравнително големи наклони и с малки превишения дол-било. Най високата точка на стопанството е връх “Малък Беслет” – 1790 метра, а най-ниската е водосливът на дол Требеш с река Места – 650 метра. Около 73% от общата площ на стопанството попада при надморска височина от 800 до 1500 м.

Преобладават иглолистните гори, които заемат около 86% от площта на ДГС „Места”. От създадените общо 2314.5 ха култури на територията на стопанството 2309.8 ха са от иглолистни дървесни видове – предимно от бял бор и по-рядко от черен бор, атласки кедър, дуглазка ела, смърч, ела, едролистна липа и питомен кестен.

Представители на флората са: бял и черен бор, смърч, ела, бяла мура, бук, зимен дъб, благун, череша, ябълка, малина, капина, шипка, червена боровинка, черна боровинка, мечо грозде, риган, жълт кантарион, мащерка, лудо биле, вълнеста камбанка, сплеснат плаун, родопска горска маика, преходна мурава, родопско крайснежно звънче, магарешки трън и др.

Фауната е представена от:

- Елен лопатар /Cervus dama

- СърнаCapreoluscapreolus/

- Муфлон /Ovis musimon/

- Дива свиня /Susscrofa/

- Заек /Lepus capensis/

- Катерица /Sciurus vulgaris/

- Лалугер /Spermophilus citellus/

- Дива котка /Felis silvestris/

- Златка /Martes martes/

- Белка /Martes foina/

- Черен пор /Mustela putorius/

- Язовец /Meles meles/

- Видра /Lutra lutra/

- Невестулка /Mustela nivalis/

- Вълк /Canis lupus/

- Лисица /Vulpesvulpes/

- Глухар /Tetraourogallus/

- Лещарка /Bonasa bonasia/

- Планински кеклик /Alectoris graeca/

- Яребица /Perdix perdix/

- Голям ястреб /Accipiter gentilis/

- Късопръст ястреб /Accipiter nisus/

- Обикновен мишелов /Buteo buteo/

- Керкенез /Falko tinnunculus/

- Горска улулица /Strix aluco/

- Пернатонога кукумявка /Alegolisfunereus/

- Шипобедрена костенурка /Testudofraeca/

- Шипоопашата костенурка /Testudohermanni/Ловни видове са: елен лопатар, муфлон, дива свиня, сърна, глухар, заек, вълк, лисица, белка, яребица, планински кеклик.

Защитени видове са: лещарка, пернатонога кукумявка, обикновен мишелов, керкенез, горска улулица.

Основен вид дивеч е дивата свиня, a съпътстващи видове са сърната, глухарът и заекът. Горското стопанство има изградена база за интензивно стопанисване на муфлон и елен лопатар, с площ 146.1 ха.

 

Защитените зони по Натура 2000 са:

- BG 0001021 – река Места

- BG 0001030 – Родопи – Западни

Две са природните забележителности на територията на стопанството - ''Сватбата'' и ''Черната скала''.

На територията на стопанството има изграденабаза за почивка и отдихв м.''Вищерица'', собственост на ТП ДГС ''Места''.

В нея има 5 двойни стаи и 1 спалня, с общ капацитет от 12 души, трапезария, ловен кът с камина и трофейна зала.

Любителите на лова, фотолова, риболова, планинското колоездене и екотуризма ще останат очаровани от красотата на Родопи планина.Възможности за ловен или алтернативни видове туризъмима възможност за ловен туризъм, риболов, екотуризъм, културен туризъм, планинско колоездене.